Delphin Software
Kontakt telefoni


Registracija korisnika

Šta dobijam registracijom ?

Registrovanim korisnicima dostupne su posebne opcije sajta i usluge naše agencije !

Zaboravili ste pristupnu lozinku ?

Ukoliko ste zaboravili vašu pristupnu lozinku kliknite ovde

Logovanje korisnika

Niste naš korisnik? Registrujte se!

Travel Office Net

verzija v2.28

Travel Office Net
Program za kompletno vodjenje poslovanja turističke agencije. Veliki broj funkcija i lakoća upravljanja su glavne osobine ovog programa.
Operativni Sistemi: 98 / 2000 / NT / ME / XP / VISTA / WIN7
Licenca: SHAREWARE
Instalacija: DA
Mreža: DA
Cena: 750 EUR

Najsavremeniji sistem za vodjenje poslovanja turusitičkih agencija. Sveobuhvatan i brz sistem sa velikim brojem funkcija, a opet dovoljno lak za brzo učenje i privikavanje rada u njemu garantuje Vam udoban način vodjenja poslovanja.

Specijalnost sistema TravelOfficeNet je fantastično brz i siguran rad preko interneta sa bilo koje tačke planete.
Dovoljno je da imate instaliran sistem TravelOfficeNet i internet konekciju i možete sa bilo koje tačke sveta da se u trenutku nadjete u svojoj kancelariji i da nadgledate rad na sistemu u punom režimu kao da ste u samoj kancelariji.

Nabrojaćemo neke od mogućnosti TravelOfficeNet sistema:

 • Bezbedonosni pristup sistemu na nivou operatera sa dva nivoa pristupa.
 • Definisanje neogranicenog broja operatera.
 • Kreiranje neograničenog broja kalendarskih sezona
 • Mogućnost izvoza podataka u Microsoft Excel
 • Uvoz podataka iz TravelOffice sistema
 • Neograničen unos prijava po sezoni
 • Direktan pregled informacija o prijavi bez ulaska u samu prijavu.
 • Direktan pregled putnika vezanih za prijavu bez potrebe ulaska u samu prijavu.
 • Direktan uvid u zaduženje i razduženje po prijavi bez potrebe ulaska u prijavu
 • Sortiranje prijava po kolonama
 • Filtriranje prijava po unapred zadatim parametrima po tipu prijave
 • Pretraga prijava po zadatoj reči ili frazi
 • Brzo pronalaženje prijave po raznim kriterijumima
 • Štampanje prijave za svaki tip prijave posebno
 • Štampanje najave rezervacije po definisanoj prijavi
 • Direktno kreiranje vaučera prema prijavi
 • Direktno dodavanje putnika u adresar iz prijave
 • Provera dospeća računa na naplatu i sistemsko obaveštavanje
 • Izvoz Email adresa iz prijava u tekstualni fajl
 • Kreiranje raznih listi putnika prema zadatim kriterijumima
 • Definisanje subagenata, organizatora, kupaca i dobavljača usluga sa svim njihovim podacima. Mogućnost ukljivanja, odnosno isključivanja saradnika u zavisnosti od toga da li imate ugovor sa njima ili ne.
 • Zaključavanje i otključavanje prijave. Zaključanje prijave se ne mogu menjati bez ovlašćenja operatera sa visokim pristupom.
 • Direktan uvid dugovanja po prijavama. U svakom trenutku znate ko vam i koliko duguje novca.
 • Kreiranje raznih tipova prijava: Aranžmanske prijave, Prijave za individualna putovanja, prijave za grupna putovanja, prijave za transfere, avio karte i prijave za prevoze (brodske, avionske, autobuske)
 • Direktno kreiranje celokupnog avansnog računa, profakture, odnosno fakture direktno iz zaduženja prijave
 • Automaski unos avio karte, putnika i zaduženja u prijavu direktno iz Amadeusovog sistema za nekoliko sekundi.
 • Mogućnost automatske štampe priznanica za gotovinsko plaćanje
 • Automatsko povezivanje prijava sa izdatim profakturama i fakturama
 • Mogućnost definisanja privatne napomene i javne napomene za svaku prijavu posebno.
 • Mogućnost definisanja dokumentacije koja se još potražuje od putnika kako bi mogli da izvrše svoje putovanje. U tom slučaju sistem je u mogućnosti da vas upozori na nedostatak dokumentacije pre kritičnog perioda.
 • Mogućnost štampanja gotovinskog računa po prijavi sa ili bez iskazanog pdv-a
 • Izdavanje isplatnica i knjižnih odobrenja
 • Mogućnost štampanje specijalne prijavne priznanice kao dokaz izvršenih uplata ipreostalog dugovanja.
 • Mogućnost definisanja kursne liste za sve operatere ili samo za operatere sa visokim pristupom.
 • Definisanje organizatora, odnosno subagenta koji je vazan za prijavu.
 • Mogućnost deklarisanja pravnog lica kao nosioca prijave. Opcija je korisna u situacijama kada prodajete više aranžmana, odnosno npr. Veći broj avio karata nekom pravnom licu a ne pojedincu, odnosno fizičkom licu.
 • Mogućnost obeležavanja prijava koja su kreirane po raznim osnovama: Telefonski, putem email’a, sa vašeg web sajta …
 • Markiranje završenih prijava na sistemu kako ne bi smetali u daljem radu.
 • Definisanje roka naplate za svaku prijavu posebno. U tom slučaju je sistem sposoban da vas na vreme upozori o neizvršenim obavezama po prijavi.
 • Pomoćni alat konvertor valuta koji vam omogućava brzu konverziju definisanih valuta na sistemu.
 • Kreiranje dinamicnih lista putnika (vi odredjujete podatke koji će se prikazati na listi) prema definisanim kriterijumima koje sami postavljate.
 • Pored dinamicnih lista, postoje i razne statične liste putnika (sa već unapred definisanim podacima za prikaz na listi). Neki od tih unapred definisanih listi su: Booking lista putnika, Vizna lista, Lista osiguranih putnika, lista rodjendana, telefonski imenik, grupne liste … Liste se mogu sortirati po raznim kriterijumima. Takodje imate mogućnost uvoza i izvoza listi.
 • Sveobuhvatan i precizan pregled izdatih avansnih računa, profaktura i faktura sa jasno odredjenim i vidljivim naplaćenih fakturama i nenaplaćenim fakturama. Mogućnost filtriranja faktura po raznim kriterijumima.
 • Mogućnost izdavanja faktura na engleskom i srpskom jeziku.
 • Mogućnost direknog slanja avansnog računa, profakture ili fakture na email primaoca kroz pdf format na jedan klik.
 • Sortiranje faktura po raznim parametrima, brza pretraga i filer sistem vam omogucava pregled faktura po svim mogucim nivoima.
 • Trenutni uvid u ukupna dugovanja po virmanskom plaćanju po definisanom kriterijumu.
 • Mogućnost pregleda samo dinarskih ili devisnih faktura.
 • Direktan prikaz detalja fakture bez ulaska u fakturu.
 • Mogućnost zavodjenja uplata, provizija i kamata po svakoj fakturi pojedinačno.
 • Mogućnost prikazivanja samo nerealizovanih (nenaplaćenih) faktura
 • Mogućnost filtriranja faktura po raznim kriterijumima kao što su: period izdavanja faktura, operateru koji je izdao fakturu, načinu plaćanja, primaocu
 • Jasan pregled izdatih vaučera po prijavama. Mogućnost izdavanja nezavisnih vaučera i njihova štampa. Mogućnost filtriranje i brze pretrage izdatih vaučera, kao i prikaz detalja vaučera bez potrebe ulaska u vaučer.
 • Pregled svih putnika aktivne sezone. Mogućnost brze pretrage ili filtriranja putnika po zadatom kriterijumu. Prikaz svih detalja putnika. Mogućnost izvoza podataka o putnicima.
 • Unapred definisanje prevoznih kapaciteta sa svim detaljima prevoza.
 • Unapred definisanje grupnih kapaciteta sa svim detaljima prevoza grupe i samih grupa.
 • Unapred definisanje kompleksnih aranžmana sa svim pratećim detaljima kao što su: prevoz, smeštaj, cenovnici, doplate i popusti.
 • Unapred definisanje napomena na sistemu.
 • Pregled slobodnih kapaciteta na jedan klik. Mogućnost filtriranja tačno odredjenih kapaciteta po nekom od ponudjenih kriterijuma.
 • Povezivanje grupnih putovanja, prevoza ili aranžmana sa pisanim dokumentima poput microsoft worda ili pdf’a gde ste opisali na primer program putovanja. Na taj način moežete na brz način predstaviti program putovanja vašim klijentima.
 • Pregled troškova firme vam pomaže da jednostavan način vodite unutrašnje i spoljne troskove firme i time na bolji nacin razumete vaše prihode i rashode, što vam omogućava da bolje procenite vaše poslovanje. Troškovi se mogu filtrirati raznim kategorijama, zavoditi i u dnevnik blagajne, kao i štampati.
 • Blagajna kao deo administracije poslovanja vam omogućava da u trenutku imate pregled poslovanja po danima, odnosno periodima, kao i za štampanje obaveznih blagajničih listi kao knjigovodstvenog dela vodjenja knjige blagajne.
 • Zatvaranje dana možete raditi po završetku svakog dana i time automatski zavesti sve uplate, isplate, storno zapise i troškove u knjigu blagajne, a sve izdate fakture u knjigu izlaznih faktura i to sve u bukvalno 10 sekundi.
 • Mogućnost štampe naloga blagajne za naplatu, odnosno isplatu.
 • Možete voditi i kompletne obračune troškova po prijavama putovanja, štampati njihove liste troškova i time vašem knjigovodstvu omogućiti lakše vodjenje vaših prihoda i rashoda.
 • Knjiga transakcija vam omogućava pregled svih izvršenih transakcija za zadati datum ili period sa mogućnošću filtriranja tačno odredjenog tipa transkacije kao i direktnom pregledu transakcije bez potrebe da idete od prijave do prijave pa ulaskom u prijave da vršite pregeld transakcija. Svi detalji transakcije su odmah vidljivi na ekranu. Takodje možete sortirati i pretraživati transakcije po raznim kriterijumima ili štampati listu izvršenih transakcija za definisani datum ili period.
 • Kjniga ulazno-izlaznih faktura je još jedan administrativni deo koji vam omogucava da na lagan i pregledan nacin imate uvid u sve izdate fakture, odnosno u sve primljene fakture, kao i o njihom statusu, da li naplacene, koji je krajnji rok i tako dalje. Analogno tome za izdate fakture imate uvid koje fakture su naplaćene a koje još nisu. Filtriranje ulazno-izlaznih faktura mozete vrsiti po danima odnosno periodu izdavanja, odnosno primanja fakture, primaocu fakture, statusu fakture itd. Sortiranje faktura se može vršiti po raznim kriterijumima kao i
  pretraga ulazno-izlaznih faktura. Takodje, postoji mogućnost posebnog štampanja liste ulaznih odnosno izlaznih faktura, kao i mogućnost izvoza podataka u Microsoft Excel.
 • Knjiga kontrolnika je takodje deo administracije i veoma slicna sa ulaznoizlaznim fakturama, ali zakonskom regulativom je odredjeno da se u knjigu kontrolnika zavode devizne fakture. Na taj način imate mogućnost posebnog pregleda i vodjenja deviznih faktura koje ste izdali odnosno primili. Takodje, imate mogućnost filtriranja, sortiranja i pretrage knjige kontrolnika po raznim kriterijumima, kao i štampanje kontrolne knjige odnsono izvoz podataka u Microsoft Excel ukoliko vam je to potrebno.
 • Celokupni izveštaj prihoda. Pregled izveštaja prihoda po destinacijama.
 • Izveštaj prihoda prodatih avio karata
 • Statistika poslovanja nudi graficki prikaz poslovanja kroz izveštaj prihoda, rashoda, realizovanih prijava, usluženih putnika za definisani tip prijave i/ili u zadatom periodu po danima ili mesecima. Na ovaj način imaćete uočljive detalje vašeg rada koje će vam pomoći da bolje razumete vaše poslovanje, promenite ga ili učinite još efikasnijim.
 • Izvod otvorenih stavki vam omogućava da na brz način dobijete potpun izveštaj o trenutnom stanju prijava, odnosno faktura, plaćenih i neplaćenih
 • Lista dugovanja po fakturama odnosno po prijavama vam omogućava da na jednostavan način dobijete izveštaj o dugovanjima po firmama ili pojedinačno i automatsko upozorenje dužnika na neplaćene račune.
 • Generalna i ekonomska lista izdatih avio karata će vam na najbolji način prikazati poslovanje po prodatim avio kartama
 • Izvodi provizija posrednika vam daje trenutni izveštaj o ostvarenim provizijama vaših subagenata
 • Adresne nalepnice putnika ili poslovnih saradnika su kreirane na takav način da ih možete štampati na samolepljivim papirima ukoliko želite da nešto šaljete vašim saradnicima putrm PTT usluga
 • Prikaz liste zarada za definisani preiod poslovanja, po tipu prijave i/ili tačno definisanom kupcu.
 • Kalendar obaveza vam omogućava da kreirate i pratite sve vaše obaveze, a sistem će se pobrinuti da vas na vreme upozori.
 • Planiranje aranžmana će vam olakšati kompletno planiranje i organizaciju nekog vašeg aranžaman ili grupnog putovanja
 • Pratilac promena vodi računa o svim nastalim promenama na sistemu i time vam obezbedjuje dodatnu zaštitu od mogućih zloupotreba od strane vaših zaposlenih.
 • Arhiviranje baza podataka će vam na najbolji način omogućiti da sačuvate sve vaše podatke na nekom mediju i time se zaštitite od eventualnih šteta zbog gubljenja podataka.
 • Pregled rodjendana će vam pružiti kompletnu listu putnika rodjenih na današnji ili neki drugi dan i time vam omogućiti da svojim putnicima čestitate rodjendan.
 • FTP transfer vam pruža uslugu direktne konekcije na vašu internet prezentaciju ukoliko je imate i menjajnje fajlova na njoj
 • E-mail sender je jedan od najkorišćenijih alata u marketingu i služi vam da na jednostavan način pošaljete email svim vašim saradnicima ili putnicima ili nekoj definisanoj grupi ljudi.
 • Amadeus Agency Manager omogućava povezivanje sa bazom ovog poznatog softvera koji nudi Amadeus rezervacioni sistem.
 • Bezbednost sistema je kompletna. Svi vaši podaci su zaštićeni od zlonamernog upada i podacima se može pristupiti isključivo kroz TravelOfficeNet
 • Automatski update vam pruža mogućnost da proverite najnoviju verziju sistema i da vaš sistem na brz način update’ujete ukoliko postoji neka novija verzija.
 • Pratilac poslova (Tracking Job) omogućava Vam da na najbolji način rasporedite poslove svojim radnicima i da u svakom trenutku znate status obavljenih dužnosti.
 • Adresar vam omogućava da vodite sve privatne ili javne kontakte na način koji je lagan za pregled ili pretragu. Na taj način nikada više nećete tražiti kontakt telefon nekog saradnika duže od 5 sekundi. U adresar možete uneti veliki broj raznih informacija o svojim kontaktima koji će vam kasnije koristiti.
 • Veliki broj dostupnih web servisa na klik direktno iz sistema traveloffice net-a. Neki od servisa su: Telefonski imenik Srbije, red letenja sa aerodroma Nikola Tesla, Red letenja kargo aviona, Vremeska prognoza, Železnički red vožnje, Autobuski red vožnje, Plan grada, GSP linije beograda ….
 • Nezavistan kalkulator kao dodatni alat u sustemu.
 • Kreditni kalkulator vam omogućava da u nekoliko poteza odredite iznose plaćanja usluga na rate po definisanom kriterijumu.
 • Specijalna funkcija sistema je potpuno prilagodjen rad i preko interneta. Ovom opcijom se moyete povezati sa vasim serverom u firmi sa bilo koje tacke u svetu i raditi u TravelOfficeNet-u na isti način kao da ste u kancelariji. Takodje možete lako kontrolisati poslovanje i rad vašeg osoblja ma gde da se nalazite, ili izdati avio kartu ili neki aranžman sa bilo koje tačke i da sve to bude odmah vidljivo svim vašim zaposlenima u firmi.
 • Veliki broj opcija sistema koji vam omogućava da rad na sistemu prilagodite upravo vašim potrebama i definište razne prikaze i informacije na način koji vama odgovara.
 • Direktna tehnička podrška od autora sistema.
 • Profesionalno i brzo otklanjanje eventualno nastalih problema u radu u najkraćem mogućem roku direktno preko interneta.

U cenu softvera je uključeno:
- Licenca za doživotno korišćenje legalnog softvera
- Jednodnevna obuka za rad na sistemu
- Besplatna tehnička podrška
- Licenca važi za 10 računara u okviru istog objekta i 2 mobilna računara

U cenu softvera nije uključeno
- Specijalni zahtevi za proširenje funkcija softvera ili drugih nepredvidjenih prilagodjavanja softvera vašim specijalnim potrebama.

© 2011 Delphin Software | Sva prava zadrzana.
Agencija za projektovanje i izradu kompjuterskih programa Delphin Software
Sediste: Radovana Simica Cige 6, 11000 Beograd
Tel/Fax: (+381 11) 2492-681 Mobilni: (+381 69) 2003-972
Email: info@delphinsoftware.com (Informacije) support@delphinsoftware.com (Tehnicka podrska)